ПРИЕМ В I-ВИ КЛАС ЗА УЧ. 2023/2024 Г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КНЕЖА

 Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Приемът в първи клас за учебната 2023/2024 г. в ОУ „Васил Левски“ град Кнежа ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (последно акт. 01.03.2023 г.)

Осигурена е целодневна организация на учебния ден за всички.

 I. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2023/2024 ГОДИНА

 В първи клас ще бъдат приети 44 ученици, разпределени в две паралелки, които отговарят на следните критерии:

1.1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

1.2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район  на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

1.3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

1.4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

1.5. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група  независимо от постоянния/настоящия им адрес

1.6. Когато броят на децата надхвърля броят на местата, определени с училищния план прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1.6.1. дете с трайни увреждания над 50 %;

1.6.2. дете с един или двама починали родители;

1.6.3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

1.6.4. дете от семейство с повече от две деца;

II.НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ В  І  КЛАС:

 1. Децата, постъпващи в І клас да са навършили 7 години в годината на постъпване.
 2. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред,  определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
 3. Отлагане на ученици за І клас се извършва с Протокол от ЕКПО гр. Плевен.
 4. Децата, постъпващи в І клас да са завършили подготвителна  група.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  І КЛАС:

 1. Заявление за постъпване в І клас /по образец на училището/.
 2. Удостоверение за завършена ПГ – оригинал.

/подава се в училище след 31.05.23 г., в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират писмено това обстоятелство/;

3.Удостоверение за раждане / оригинал за сверяване /.

4.Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и спортни дейности.

График на дейностите за приемане на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година.

ДЕЙНОСТИ СРОК
1. Подаване на документи за прием Не по-късно от 31.05.2023 г.
2. Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране 02.06.2023 г.
3. Записване на учениците приети на първо класиране от 05.06.2023 г.

до 09.06.2023 г. /вкл./

4. Обявяване на свободни места след първо класиране 14.06.2023 г.
5. Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране 16.06.2023 г.
6. Записване на учениците приети на второ класиране от 19.06.2023 г.

до 23.06.2023 г. /вкл./

7. Обявяване на свободни места след второ класиране 26.06.2023 г.
8. Записване на ученици на незаетите места от 27.06.2023 г. до 29.06.2023 г. /вкл./

Възможности, които предлага училището:

 1. Личностно ориентирана методика на преподаване – детето е значимо и ценено със своята индивидуалност, стил и темп на учене;
 2. Високи учебни постижения – основаващи се на лична мотивация и желание за себеизява;
 3. Социални умения – активно общуване, работа в екип, решаване на конфликти, ормиране на общност;
 4. Разширено чуждоезиково обучение – в различни форми на избираеми и факултативни учебни часове;
 5. Информационни и комуникационни технологии – „Дигитална раница“, високоскоростен интернет, безжична мрежа – Wi-Fi;
 6. Спокойна и приветлива учебна среда – близка до домашната, с центрове за активно учене, дидактични материали и пособия;
 7. Занимания по интереси – условия за спортуване, изкуства (музика, изобразително изкуство и др.);
 8. Столово хранене, безплатна закуска, плод, мляко;
 9. Сигурност – видеоконтрол на учебната среда;

Висококвалифициран педагогически екип – учители с опит и отговорност към        професионалните си задължения.

За нас е ценност да изградим сътрудничество и партньорство с родителите на  децата.

Каним, по всяко удобно време и възможност, родителите и бъдещите първокласници да посетят училището, да се запознаят с учебната среда, да поставят въпроси, да отправят препоръки и предложения.

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *