Информация и документи за предоставяне на обществени услуги

Тук можете да намерите информация съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване и описание на предоставяните услуги от ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа:

Информация за преместване на ученици; за прием на ученици в I  и  V клас


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

/Изтегли Заявление за валидиране по образец/


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен

/Изтегли Заявление за издаване на дубликат по образец/

За контакти:

ОУ „Васил  Левски”
гр. Кнежа, обл. Плевен                                                                   ул. Опълченска 84 тел. факс 72 – 58 ; тел. 62 – 30
e – mail : ou_levski_kn@abv.bg

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.