Информация и документи за предоставяне на обществени услуги

Тук можете да намерите информация съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване и описание на предоставяните услуги от ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа

Информация за преместване на ученици; за прием на ученици в I  и  V клас

Заявление по образец на училището от родител за преместване на ученик

*******

Документи за прием в I кл.

*******

Документи за прием в V кл.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

/Изтегли Заявление за валидиране по образец/


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен

/Изтегли Заявление за издаване на дубликат по образец/


Достъп до информация съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административното обслужване можете да получите:

  • в канцеларията на училището;
  • по пощата;
  • на електронна поща: ou_levski_kn@abv.bg 
    /не се изисква електронен подпис/.

Заявления се приемат в канцеларията на ОУ „Васил Левски” – гр. Кнежа, п.к. 5835, ул. „Опълченска No84”           от техническия секретар всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Телефон за връзка с техническия сътрудник –

09132/62 30

09132/72 58.

За контакти:

ОУ „Васил  Левски”
гр. Кнежа, обл. Плевен                                                                   ул. Опълченска 84    тел. 09132/ 72 – 58  или 09132/ 62 – 30  e – mail : ou_levski_kn@abv.bg

Връщане в началото

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.