ПЛАНОВЕ ЗА УЧ. 2022-2023 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПС

*****

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС

***

ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

***

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Първи „а“ клас

*****

Първи „б“ клас

*****

Втори клас

*****

Трети клас

*****

Четвърти клас

*****

V „A“ клас

*****

V „Б“ клас

*****

VI „А“ клас

*****

VI „Б“ клас

*****

VII „А“ клас

*****

VII „Б“ клас

*****

Учебен план I кл. – комбинирана форма – ученик СОП

*****

Учебен план V кл. – комбинирана форма – ученик СОП

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

 

EТИЧЕН  КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА                            ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ

***

Мерки за повишаване на качеството на образование             в ОУ „Васил Левски“

БДП

План – програма по БДП

ПРОГРАМИ

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

***

Програма  за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище

***

Програма за превенция на агресията

Участие в областна конференция – 21.03.2023 г.

На 21.03.2023 г. се проведе за Двадесет и първи път областната конференция по предучилищно и начално училищно образование  „Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците“, организирана от Регионално управление на образованието – Плевен.

Конференцията се проведе с подкрепата на Педагогически колеж – Плевен, като преподаватели от колежа бяха модератори на секционните заседания.

Представени бяха 51 доклади с презентации, с участието на повече от 100 педагогически специалисти, преподаватели и директори на образователни институции от област Плевен и студенти от Педагогически колеж – Плевен,

От нашето училище на конференцията присъства г-жа Камелия Павлова – старши учител начален етап

В рамките на секционните заседания бяха споделени добри и иновативни педагогически практики, модели, методи и технологии на педагогическо взаимодействие прилагани в образователния процес, информация за които г-жа Павлова представи пред колектива.

Дати и дейности за НВО – 2022/2023 година

ДАТИ НВО VII кл.

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9.00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 9.00 часа

*****

Виж ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

*****

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

*****

МОДЕЛИ НА НВО

*****

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – ЧУЖД ЕЗИК

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧУЖД ЕЗИК

*****

IV кл.


Български език и литература – 29 май 2023 г.,

начало 10,00 часаМатематика – 30 май 2023 г.,

начало 10,00 часа