На вниманието на учениците от IV,V и VI клас

Раздаването на удостоверения и бележници на учениците от четвърти до шести клас включително ще се извърши на 22.06.2020 г. по  следния график:

Vа  – от 9,30 ч;

IV и V б клас  – от 10,00 ч.

VI а клас  – от 10,30 ч.

VI б клас –  от 11,00 ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Важно за седмокласниците и предстоящите НВО

През учебната 2019/2020 година изпитите от Национално външно оценяване за учениците от VII клас, ще се проведат на:
15 юни 2020 година – по български език и литература;
17 юни 2020 година – по математика.

Началото на изпитите е от 9,00 часа.

Учениците се явяват в сградата на училището, в което се обучават, не по-късно от 8,30 часа, като носят документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
В деня на изпита пишат с черен цвят на химикалката, чертаят с черен молив, а за изпита по математика може да ползват линия, пергел, триъгълник.

Изпитите се провеждат в две части с продължителност:  част 1- 60 минути и част 2 – 90 минути.

По време на изпитите, учениците могат да напуснат сградата и залата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че са приключили окончателно и са предали надлежно запечатана изпитната си работа. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.

Максималният брой точки от изпитите е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени до 29 юни 2020 година на страницата на МОН, на адрес: https://priem.mon.bg. 

Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

С резултатите от изпитите от НВО по БЕЛ, математика и изпитите за проверка на способностите се осъществява приемането на учениците в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година.

Всички изпити ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки.

Декларация от родител

На основание Заповед на МОН в училищата вече може да се извършва присъствено обучение за допълнителни часове по предмети и занимния по интереси. За тази цел родителят трябва да попълни следната декларация:

Изтеглете и попълнете декларацията при необходимост.