Д Н Е В Е Н    Р Е Ж И М 

Д Н Е В Е Н   Р Е Ж И М

НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. КНЕЖА

          През учебната 2019/2020 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение с едносменен режим на работа.

Училището е отворено в работните дни от 7:00 часа до 18:35 часа.

Учебните занятия започват в 8:00 часа за ученици от I  до VII клас и завършват съгласно седмичното разписание:

час І – ІІ клас ІІІ – ІV клас час V – VII клас
1 8:00 – 8:35 8:00 – 8:40 1 8:00 – 8:40
2 8:55 – 9:30  9:00 – 9:40 2 9:00 – 9:40
3 9:40 – 10:15   9:50 – 10:30 3   9:50 – 10:30
4 10:30 – 11:05 10:45 – 11:25 4 10:45 – 11:25
5 11:15 – 11:50 11:35 – 12:15 5 11:35 – 12:15
6 12:25 – 13:05 6 12:25 – 13:05
7 7     13:15 – 13:55
8 8     14:05 – 14:45

След обяд:


         При 5 часа                    При 5 часа              При 6 часа

ГЦОУД  –  1.  клас;  ГЦОУД  –  2.  клас  ГЦОУД  –  3. – 4. клас ГЦОУД – 3. кл. – 4. клас
11.50 ч. –   12.50 ч.   – обяд, организиран отдих  и  физическа  активност 12.15 ч. – 13.15 ч. – обяд, организиран отдих  и  физическа  активност 13.05 ч. – 14.05 ч. – обяд, организиран отдих и  физическа  активност
12.50 ч. – 13.25 ч.  самоподготовка 13.15 ч. – 13.55 ч. – самоподготовка 14.05 ч. – 14.45 ч. самоподготовка
13.25 ч. – 14.00 ч.  организиран отдих  и  физическа  активност 13.55 ч. – 14.35 ч. – организиран отдих  и  физическа  активност 14.45 ч. – 15. 25 ч.   организиран отдих и физическа  активност
14.00 ч. – 14.35 ч.    самоподготовка 14.35 ч. – 15.15 ч. самоподготовка 15.25 ч. – 16.05 ч. самоподготовка
14.55 ч. – 15.30 ч. -занимания по интереси 15.25 ч. – 16.05 ч. занимания по интереси 16.15 ч. – 16.55 ч. занимания по интереси
15.50 ч. – 16.25 ч.  занимания по  интереси 16.15 ч. – 16.55 ч.   занимания по интереси 17.05 ч. – 17.45 ч. занимания по интереси

При 6 часа                                При 7 часа

ГЦОУД – 5. кл.;  6. клас;

7. клас

ГЦОУД – 5. кл.;  6. клас;  7. клас
13.05 ч.– 14.05 ч. -обяд , организиран отдих  и  физическа  активност 13.55 ч.– 14.55 ч. – обяд, организиран отдих и   физическа  активност
14.05 ч.  – 14.45 ч.    самоподготовка 14.55 ч. – 15.35 ч. -самоподготовка
14.45 ч. – 15.25 ч.    организиран отдих и   физическа  активност 15. 35 ч. – 16.15 ч.  организиран отдих и   физическа  активност
15.25 ч. – 16.05 ч.

самоподготовка

16.15 ч. – 16.55 ч.  самоподготовка
16.15 ч. – 16.55 ч.

занимания по интереси

17.05 ч. – 17.45 ч.      занимания по  интереси
17.05 ч. – 17.45 ч.   занимания по интереси 17.55 ч. – 18.35 ч.      занимания по  интереси

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути, III и IV клас – с продължителност 40 минути, V – VII клас – 40 минути. При целодневна организация на учебния ден междучасията се обявяват с училищния звънец.

Храненето на учениците се осъществява през големите междучасия.

Обедното хранене на учениците от I до IV клас, обучаващи се на целодневен режим, се осъществява в столовата на училището в периода от 11:50 часа до 13:00 часа в присъствието на учителите от ГЦОУД и класните ръководители. Обедното хранене на учениците от V – VII клас се осъществява в столовата на училището в периода от 13:05 часа до 13:45 часа.

Обучението в ГЦОУД  – I –  IV клас се осъществява както следва:

Организиран отдих и физическа  активност – 2 часа,  самоподготовка – 2 часа, занимания по  интереси – 2 часа.

Обучението в ГЦОУД  –  V – VII клас  се осъществява както следва:

За учениците от V до VII клас дейностите по самоподготовка, по  организиран отдих и физическа  активност и по занимания по интереси се разпределят за деня, съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко от 6 учебни часа.

Учителите в ГЦОУД  работят по график, утвърден от директора.

Учителите се явяват на работа най-малко 15 минути преди започване на учебния час. Те дежурят по график, утвърден от директора.


Работно време на:

 • Директор – 7:30 ч. – 16:00 часa;
 • Заместник-директор – 8:00 ч. – 12:00 часа; 14:35 – 18:35 часа.
 • Психолог – 11:00 ч. – 15:00 часа;
 • Учители – 7.30 ч. – 16:00 часа;
 • Гл. счетоводител – 8:30 ч. – 12:30 часa;
 • Секретар – 8:00 ч. – 16:30 часa;
 • ЗАС – 8:00 ч. – 16:30 часа;
 • Помощно-обслужващ персонал – 7:00 ч. – 18:30 часа – по график;
 • Огняр – 8:00 ч. – 16:30 часа, през отоплителния – по график;
 • Готвач – 6:00 ч. – 14:30 часа;
 • Домакин в уч. стол – 6:00 ч. – 14:30 часа.

 КЪМ  НАЧАЛОТО