Защита на лични данни

        Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Община Кнежа в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Основно училище

,,Васил Левски“ гр. Кнежа

Седалище и адрес на управление: ул. „Опълченска“ № 84, гр.Кнежа – 5835
Данни за кореспонденция: ул. „Опълченска“ № 84
Телефон: 09132 7258
Web site: www.ou-levski.net

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Иван Пещенски
Данни за кореспонденция: ул. „Марин Боев“ № 69, гр.Кнежа – 5835
Телефон: 0879066933
Web site: www.ou-levski.net
E-mail: ivan_1960@abv.bg

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.