Оценяване на учениците

ОЦЕНЯВАНЕ – ПЪРВИ, ВТОРИ и ТРЕТИ  КЛАС

учебна 2022/ 2023 г.

С Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) (1)
Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).
(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението в начален етап, е:
1. отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са
всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно
при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат;
2. много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми; показва незначителни пропуски в
знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълнение на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става сизвестна неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен;
3. добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат;
4. среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат;
5. слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.
…………………………………………………………………………………….
(6) (Изм. – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I – III клас се поставят оценки само с качествените показатели по ал. 2, като качественият показател, изразяващ степента на постигане на
очакваните резултати от обучението по ал. 2, т. 5, е „незадоволителен“.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) В случаите по ал. 6 системата от символи на качествените показатели се определя със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет.
Символите, които се използват в ОУ ,,Васил Левски“гр. Кнежа са следните: