Урок в ДГ по НП програма ,,Заедно в грижата за ученика“

Кадри от посещението на учители начален етап от Иновативно ОУ,,В. Левски“. Те посетиха ДГ ,,Огнян Михайлов“ във връзка със съвместното ни участие по проект от НП програма ,,Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 „Осигуряване на умения за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители“.

Учителите наблюдаваха урок на тема: ,,Буква търси другарче“. Децата от детската градина работиха активно и показаха своите знания за буквите и звуковете. Урокът беше интересен. Той включваше разнообразни упражнения, които децата изпълниха успешно.

 

Занимание на „Клуб за дигитални компетентности във II клас“ – първа и втора група.

Клубът е създаден и функционира по повод стартирането на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Залага се на дигитализацията в образованието.

Продължете да четете Занимание на „Клуб за дигитални компетентности във II клас“ – първа и втора група.