ПРИЕМ V КЛАС

Дейности, свързани с приема на                      ученици в V клас в                  ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа

За учебната 2018/2019 година училището предлага сформиране на две общообразователни паралелки в V клас, дневна форма на обучение, целодневна организация на учебния ден.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

  1. Учениците, постъпващи в V клас, да са завършили IV клас, което се удостоверява с Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал), а учениците със СОП – Удостоверение за завършен IV клас.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Заявление-декларация  за записване  (по образец на училището – избор на предмети за избираема подготовка и за целодневна организация на учебния ден).

2. Удостоверение за завършен начален етап  на обучение (оригинал).

3. Удостоверение за раждане (оригинал за сверяване).

4. Лична амбулаторна карта.

5. Протокол от ЛКК/ТЕЛК за освобождаване от ФВС/ СОП.

6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейното положение на ученика.

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ

  1. Подаване на заявление за записване – 06.2018 г. – 08.06.2018 г.
  2. Обявяване на списък на записаните ученици –06.2018 г.  
  3. Попълване на незаетите места – 09.2018 г.