ПРИЕМ V КЛАС ЗА УЧ.2019/2020 Г.

       Дейности, свързани с приема на  ученици в V клас

                 ОУ „Васил Левски“

гр. Кнежа

О Б Я В Я В А

Прием за учебната 2019/2020 г. две паралелки пети  клас в  ОУ „В.Левски”   с максимален брой ученици – 26, една група на целодневна организация на обучение и списък с предмети за избираеми  учебни часове по български език и литература,  математика, английски език, човекът и природата, информационни технологии.

I. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

  1. Учениците, постъпващи в V клас, да са завършили IV клас, което се удостоверява с Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал), а учениците със СОП – Удостоверение за завършен IV клас.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Заявление-декларация  за записване  (по образец на училището – избор на предмети за избираема подготовка и за целодневна организация на учебния ден).

2. Удостоверение за завършен начален етап  на обучение (оригинал).

3. Удостоверение за раждане (оригинал за сверяване).

4. Лична амбулаторна карта.

5. Протокол от ЛКК/ТЕЛК за освобождаване от ФВС/ СОП.

6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейното положение на ученика.

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ

  1. Подаване на заявление за записване – 06.2019 г. – 08.06.2019 г.
  2. Обявяване на списък на записаните ученици –  месец юни 2019 г.  
  3. Попълване на незаетите места – месец септември 2019 г.