ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

От учебната 2019/2020 г. Иновативно ОУ „Васил Левски“гр. Кнежа започва работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От м. януари 2020 г. започват работа 2 групи за дигитални компетентности с ученици от втори клас  с ръководители Ива Рангелова и Бисерка Хинкинска – Бучелска.

Информация за работата на групите и кадри можете да видите тук.

*******

МОН – Информациия за проекта

*******

Платформа за управление и контрол на проекта

*******

ДОКУМЕНТИ ПРОЕКТ

Приложение 3 – Анкетна карта


Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие


Приложение 4 – Анкетна карта след участие в проекта

*******

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.