ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001-ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

От учебната 2019/2020 г. Иновативно ОУ „Васил Левски“гр. Кнежа започна работа по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

От м. декември 2020 г. предвиждаме работа с  група за дигитални компетентности с ученици от първи и втори клас  с ръководител Ива Рангелова;


През уч. 2019/20 г. по проекта работиха две групи за базови дигитални компетентности във 2 клас. 

Информация за работата на групите и кадри от учебната 2019/2020 г. можете да видите тук.

*******

МОН – Информациия за проекта

*******

Платформа за управление и контрол на проекта

*******

ДОКУМЕНТИ ПРОЕКТ

Приложение 3 – Анкетна карта


Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие


Приложение 4 – Анкетна карта след участие в проекта

*******

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.