Онлайн платформа БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн)

БЕРОН

Платформата

БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн) е интуитивна платформа със свободен достъп до надеждна информация в интернет за българския книжовен език – за правопис, правоговор, пунктуация и граматика. Пръв неин продукт е дигитализираната версия на Официалния правописен речник на българския език.

Съдържанието на БЕРОН се разработва от езиковеди от Секцията за съвременен български език на Института за български език при БАН – институцията, която съдейства за осъществяването на националната езикова политика и е натоварена от държавата да проучва езиковата практика и да кодифицира книжовните норми.

Платформата ще се развива и надгражда с цел да отговори на обществената потребност от надеждни дигитални ресурси за българския книжовен език.

 

За да достъпите платформата, моля щракнете на линка: beron.mon.bg

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.