История на училището

     На 21 октомври 1931 год. училище „Васил Левски” отваря врати за ученици от  І до ІV отделение. През І учебна година в него са се обучавали 226 ученика в 6 паралелки.              Първи учители са: Цанка Танчева, Георги Вълов, Борис  Марински, Цано Киров Бачийски, Ваца Банкова и Никола Бачийски, който е назначен за главен учител. Сградата е едноетажна. 

     През 1939 год. се построява ІІ етаж и училището става основно от І до VІІ клас. За директор е назначен Любомир Георгиев  от София. След  1944 год. директори на училището са последователно: Петър Бешков, Иван Ангелов Дедински, Иван Изворски. От 1949 год. до 1962 год. директори са Рашо Цветков  /тогава се прави и първата оранжерия в училището/  и  Йондо Кръстев. През 1962 год. директор е Иван Бебов. Тогава са построени помещение за гориво и ученическа столова. От 1964 год. директор е Йордан Пешев. Открива се VІІІ клас. Ограден е дворът на училището. Построена е работилница и чешма, асфалтира се спортната площадка. Откриват се първите занимални за начален и прогимназиален курс. От учебната 1976/1977 год. директор е Петрана Берковска. През 1980/1981 год. се честват 50 години от създаването на училището.

     На 12 май 1982 год. при  пожар  изгаря покривната конструкция на сградата. Две години учебните занятия се водят в ТСС „Стефан Цанов”.

     На 20.Х.1984 год. училище „Васил Левски” отново отваря врати за своите възпитаници . Старите печки на твърдо гориво са заменени от парно отопление. Поставен е мрамор в коридорите. Училището разполага с голям  физкултурен салон за провеждане на учебните занятия.  През 2006 год. той е  модернизиран. Поставена му е нова дограма. Снабден е с нови гимнастически уреди, тренажор и лежанка. В 90-годишната си история училището има високи спортни постижения: футболният отбор става областен първенец през 1998 година, а на републикански турнир под шефството на „Данон” заема ІV място. Ученици от училището  са комплексен първенец по лека атлетика и спортни игри / хандбал, волейбол, баскетбол и футбол/ и днес. Гръбнакът на лекоатлетическия клуб в града се състои в по-голямата си част от ученици от нашето училище или бивши наши възпитаници.

     През 1992/1993 год. след пенсионирането на Петрана Берковска за директор е назначена Малинка Цалова, през 1993/1994 година директор е Галя Йорданова, а в 1994/1995 година като директор чрез конкурс е назначен Тихомир Хиновски.

     През 2005 год. училището е газицифирано. Изграден е компютърен кабинет, който е снабден с 10 компютъра и има връзка с Интернет.

     От 29.01.2014 г. с конкурс за директор е назначена г-жа Таня Цуцуманова.

     През годините в ОУ ,,Васил Левски” са изградени символика и ритуали, за да се запазят живи традициите. За постигане на целите си днес училището работи в партньорство с активен ученически парламент, с родителската общност,  с органите на местната власт и неправителствени организации. Осигуряват се алтернативни източници на финансиране – чрез работа по много проекти и Национални и европейски програми. Днес компютърните кабинети вече са два, разполагаме със стаи за занимания по интереси, снабдени с мултимедия, интерактивен дисплей и интерактивна дъска, новоизграден STEM център от уч. 2021 г., закупуване на хромбук устройства, лаптопи и таблети за обучение на учениците. Обзавеждането в комбинация с технологиите в STEM центъра води до  качествена трансформация на учебния процес.  Чрез електронно и мобилно обучение получаването на знания става лесно, достъпно, а с използването на  технологиите се увеличава ефикасността и равнопоставеността в образованието на учениците. Използването на цифровите  технологии днес персонализира образователния процес. Системата на STEM образованието  го прави по-достъпно за учениците и ще повиши желанието им да продължат да се занимават с такъв вид образование и обучение и за в бъдеще, което е крачка напред в процеса на тяхното професионално ориентиране.

     От 2018 г. училището е иновативно за период от 3 години. С Решение на Министерски съвет 472 от 09.07.2018 г. ОУ „Васил Левски” е обявено за Иновативно училище.

От 2021 г. училището отново е включено в Списъка на иновативните училища за период от още 4 год – до края на уч. 2025 г.

     На 20.02.2019 г. в училището е учреден комитет  „Млади възрожденци“. На събранието  по повод учредяването присъстваха д-р Георги Тренчев – Директор на НУ „Яне Сандански” гр. Разлог и Председател на ООК гр. Разлог, инж. Веселин Ружеков– член на управителния съвет на Общобългарски комитет „Васил Левски”, г-жа Капка Митева – заместник кмет на Община Кнежа и г-н Цветомир Миловски– заместник кмет на Община Кнежа. В създадения клуб „Млади въздрожденци“ членуват ученици от различни класове. Заедно с ръководителя на клуба – г-жа Ваня Иванова, те развиват многостранна дейност. Целите, които си поставя клуба са: провеждане на благотворителни и родолюбиви инициативи, участие в живота на общината, посещение на исторически обекти и културни събития. Развитие на въображение, творчество, родолюбие, толерантност и съхранявайки традициите да градят бъдеще.

     Училището е образователно – възпитателна институция, която осигурява завършването на клас и придобиването на степен на образование чрез общообразователна и избираема подготовка съгласно ДОС. В него е налице добър микроклимат. Съществува сътрудничество между учители, служители и родители. Поддържа се тясна връзка и се обменя информация чрез училищния сайт и фейсбук. Функционира Обществен съвет, който подкрепя колектива при осъществяване на всички образователни и възпитателни дейности.

     Иновативно ОУ „Васил Левски” осигурява равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и не допуска дискриминация при провеждане на училищното образование. Днес то се характеризира с добра индивидуална среда на ученика, която  му осигурява:

– охрана и сигурност;/училището като безопасно място/

– обновени класни стаи;

–  обновен физкултурен салон;

–  помещение за хранене  и ученически стол;

– работа с технологии;;

     Стана традиция участието на наши ученици в състезанието Spelling Bee и Spelling Bee Junier, класирането им на училищно и регионално ниво. Имаме участие и в национален кръг. Учениците работят по проекти, изработват постери, модели и макети в часовете по математика, природни науки, история и география, търсят информация в интернет и изготвят доклади и реферати БЕЛ. Активно е участието на учениците ни в „Стъпала на знанието”, „Таралеж”, олимпиади и конкурси. Образователно-технологичните модели като електронни тестове, компютърни модели, използване на  електронни учебници, работа с интерактивна дъска, изработване на мултимедийни презентации, компютърни рисунки  и пр. дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация. Използването на интерактивна мултимедийна среда с модерни методи на визуализация и нестандартни подходи привличат вниманието на ученици и родители към училището, повишават неговата привлекателност и увеличават приема на ученици в него.

     В момента в училището се обучават 232 ученика в 11 паралелки – 5 в начален курс и 6 в прогимназиален. Те получават качествено образование от доказали се педагози. Голяма част от учениците от училището кандидатстват след VІІ клас в елитни училища в цялата страна и показват високи резултати.

     Днес учителският колектив наброява 26 души. Болшинството от тях са с дългогодишна педагогическа практика, висше образование и V ПКС, а някои имат IV, III, II и I ПКС.

      Иновативно Основно училище „Васил Левски” се утвърждава като учебна институция, която пази традициите, но   предлага и съвременно, модерно образование и добра учебна среда.

     Иновативно ОУ ,,Васил Левски” гр. Кнежа е училище, готово да приеме предизвикателствата на времето, защото има визия за бъдещето.

КЪМ  НАЧАЛОТО

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.