ПЛАНОВЕ 2017/2018 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ


ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА I КЛАС

~~~

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА II КЛАС

~~~

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V А КЛАС

~~~

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА V Б КЛАС

~~~

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VI А КЛАС

~~~

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА VI Б КЛАС

***

ГОДИШНА  УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА  ЦДО

 

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

EТИЧЕН  КОДЕКС

***

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА  ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ

***

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС

***

ПЛАН  ЗА  РАБОТАТА  НА  ,,КООРДИНАЦИОНЕН  СЪВЕТ 

ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА ТОРМОЗА“

***

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА  КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ

***

ПЛАН  НА  УЧИЛИЩНА   КОМИСИЯ   ЗА   БЕЗОПАСНИ   И   ХИГИЕННИ  УСЛОВИЯ НА  ТРУД

***

ПЛАН НА УК ПО БДП

***

 ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,  ЕКОЛОГИЧНО  И  ИНТЕРКУЛТУРНО  ОБРАЗОВАНИЕ


ПРОГРАМИ

 

ПРОГРАМА  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  РАВНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ И  ЗА ПРИОБЩАВАНЕ  НА  ДЕЦАТА И  УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  УЯЗВИМИ  ГРУПИ

***

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

***

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2017-2018 Г.


Връщане в началото на страницата

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.