ПЛАНОВЕ 2019/2020 УЧ. Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ


ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Първи клас

*****

Втори клас

*****

Трети клас

*****

Четвърти клас


V „A“ клас

*****

V „Б“ клас

*****

VI „А“ клас

*****

VI „Б“ клас

*****

VII „А“ клас

*****

VII „Б“ клас

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

EТИЧЕН  КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА  ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ

***

ПЛАН НА УК ПО БДП

***

 ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,  ЕКОЛОГИЧНО  И  ИНТЕРКУЛТУРНО  ОБРАЗОВАНИЕ

***

ПРОГРАМИ

 

ГОДИШНА  УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА  ЦДО

***

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

***

Програма  за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2019-2020 Г.


Връщане в началото на страницата

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.