Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

**********

Виж  платформа по проекта

**********

Стикер

Плакат

**********

По Дейност 1 от проекта кандидатствахме за устройства от МОН  и получихме 18 ученически лаптопа и 7 лаптопа за педагогически специалисти. Устройствата се използват рационално при обучения в ОРЕС и в непосредствения учебен процес при присъствено обучение.

Устройстватата за ученици се съхраняват в компютърен кабинет, обозначен с плакат по проекта и стикери. Определено е лице, което отговаря за това.

Лаптопите за педагогическите специалисти се ползват от преподавателите съгласно приемно-предавателни протоколи, качени в ИС и са пряко използвани в образователния процес.

Всички технически устройства  са обозначени със стикери по проекта.

По дейност 2 в обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи през месец юни 2021 г. се включиха 6 ученици от училището, които са срещали трудности при обучението в ОРЕС през учебната година.


По дейност 3 проведохме и едно краткосрочно обучение за усъвършенстване на уменията на двама педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС, които не бяха преподавали в MS Teams, с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение;


В обученията по Дейност 4 се включиха и родители, които са  изпитали затруднения да помагат на децата си при участие в ОРЕС и изявиха желание да се включат в обучителните групи по проекта.


В началото на учебната 2021/2022 г. включихме в обучения всички първокласници, за да се подпомогнем осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

 

**********

Можеш да видиш презентация
за работата по проекта ТУК.

**********

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *