Архив за етитет: Оценяване

Оценяване на учениците

ОЦЕНЯВАНЕ – ПЪРВИ , ВТОРИ и ТРЕТИ  КЛАС

учебна 2019/ 2020 г.

С Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) (1) Продължете да четете Оценяване на учениците