Архив на категория: графици

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА I КЛАС ЗА УЧ. 2019-2020 Г.

06.06.2019 г.

ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява 5 свободни места за I кл. след I класиране;

12.06.2019 г.

ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява 3 свободни места за I кл. след II класиране;

20.06.2019 г. 

ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява 3 свободни места за I кл. след трето класиране.

Д Н Е В Е Н    Р Е Ж И М 

През учебната 2017/2018 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение с едносменен режим на работа.

Училището е отворено в работните дни от 7:00 часа до 18:00 часа.

Учебните занятия започват в  8:00 часа за ученици от І до VII клас и завършват съгласно седмичното разписание:

час І – ІІ клас ІІІ – ІV клас час V – VII клас
1 8:00 – 8:35 8:00 – 8:40 1 8:00 – 8:40
2 8:55 – 9:30  9:00 – 9:40 2 9:00 – 9:40
3 9:40 – 10:15   9:50 – 10:30 3   9:50 – 10:30
4 10:30 – 11:05 10:45 – 11:25 4 10:45 – 11:25
5 11:15 – 11:50 11:35 – 12:15 5 11:35 – 12:15
6 12:25 – 13:05 6 12:25 – 13:05
7 7 13:15 – 13:55

 След обяд:

При 5 часа

ЦДО –  1 – 2 кл. ЦДО – 2- 3 кл. ЦДО –  4 кл.
11.50 ч. –   12.55 ч.   – обяд, организиран отдих  и  физическа  активност 12.15 ч. – 12.55 ч. – обяд, организиран отдих  и  физическа  активност 12.15 ч. – 12.55 ч. – обяд, организиран отдих  и  физическа  активност
12.55 ч. – 13.30 ч. – самоподготовка 12.55 ч. – 13.35 ч. – самоподготовка 12.55 ч. – 13.35 ч. – самоподготовка
13.30 ч. – 14.05 ч. – организиран отдих  и  физическа  активност 13.35 ч. – 14.15 ч. – организиран отдих  и  физическа  активност 13.35 ч. – 14.15 ч. – организиран отдих  и  физическа  активност
14.05 ч. – 14.40 ч. –   самоподготовка 14.15 ч. – 14.55 ч. –

самоподготовка

14.15 ч. – 14.55 ч. –

самоподготовка

14.40 ч. – 15.15 ч. – занимания по интереси 14.55 ч. – 15.35 ч. –

занимания по интереси

14.55 ч. – 15.35 ч. –

занимания по интереси

15.15 ч. – 15.50 ч. – занимания по  интереси 15.35 ч. – 16.15 ч. –  занимания по интереси 15.35 ч. – 16.15 ч. –  занимания по интереси

При 6 часа

ЦДО – 5. клас ЦДО – 6. клас ЦДО – 7. клас
13.05 ч.– 13.45 ч. –

обяд ,организиран отдих  и  физическа  активност

13.05 ч. – 13.45 ч.

обяд ,организиран отдих  и  физическа  активност

13.05 ч. – 13.45 ч. –

обяд, организиран отдих  и  физическа  активност

13.45 ч.  – 14.25 ч. –   самоподготовка 13.45 ч. – 14.25 ч. –   самоподготовка 13.45 ч. – 14.25 ч. –   самоподготовка
14.25 ч. – 15.05 ч. –

организиран отдих  и  физическа  активност

14.25 ч. – 15.05 ч. –

организиран отдих  и  физическа  активност

14.25 ч. – 15.05 ч. –

организиран отдих  и  физическа  активност

15.05 ч. – 15.45 ч. –

самоподготовка

15.05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка 15.05 ч. – 15.45 ч. – самоподготовка
15.45 ч. – 16.25 ч. –

занимания по интереси

15.45 ч. – 16.25 ч. –  занимания по интереси 15.45 ч. – 16.25 ч. –  занимания по интереси
16.25 ч. – 17.05 ч. –  занимания по интереси 16.25 ч. – 17.05 ч. –  занимания по интереси 16.25 – 17.05 ч. – занимания по интереси

При 6 часа                                                                  При 7 часа

ЦДО  3 – 4 кл. ЦДО – 5. кл. ;ЦДО – 6. кл.; ЦДО – 7.кл.
13.05 ч. – 14.10 ч. – обяд, организиран отдих и  физическа  активност 13.55 ч.– 14.25 ч. – обяд, организиран отдих и

физическа  активност

14.10 ч. – 14.50 ч. – самоподготовка 14.25 ч. – 15.05 ч. – самоподготовка
14.50 ч. – 15.30 ч.  – отдих 15. 05 ч. – 15.45 ч.  – отдих
15.30 ч. – 16.10 ч. – самоподготовка 15.45 ч. – 16.25 ч. – самоподготовка
16.10 ч. – 16.50 ч. – занимания по интереси 16.25 ч. – 17.05 ч. – занимания по интереси
16.50 ч. – 17.30 ч. – занимания по интереси 17.05 ч. – 17.45 ч. – занимания по интереси

Учебните часове в I и II клас са с продължителност  35 минути, за  III и IV клас – с продължителност  40 минути,  за V – VII  клас – 40 минути.    При  целодневна  организация  на  учебния  ден междучасията се обявяват с училищния звънец.

Храненето на учениците  се осъществява през големите междучасия.

Обедното хранене на учениците от І до ІV клас, обучаващи се на целодневен режим, се осъществява в столовата на училището в периода от 11:50 часа до 13:00 часа в присъствието на учителите от ЦДО и класните ръководители. Обедното хранене на учениците от V- VII клас се осъществява в столовата на училището в периода от 13:05 часа до 13:45 часа.

Обучението в ЦДО  I – IV клас се осъществява както следва:

Организиран отдих и физическа  активност  – 2 часа, самоподготовка – 2 часа, занимания по интереси – 2 часа.

Обучението в ЦДО –  V – VII  клас се осъществява както следва:

За учениците от V до VІІ клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих  и  физическа  активност  и  по  занимания  по  интереси  се  разпределят  за  деня съобразно  седмичното  разписание,  като  общият  им  брой  е  не  по-малко  от  6  учебни часа.

Учителите в ЦДО  работят по график, утвърден от директора.

Учителите се явяват на работа най-малко 15 минути преди започване на учебния час. Те дежурят по график, утвърден от директор

Работно време на:

 • Директор /в дни без часове/ – 7:30 ч. – 16:00 часa;
 • Заместник-директор /в дни без часове/ – 7:30 ч. – 16:00 часа;
 • Психолог – 11:00 ч. – 15:00 часа;
 • Учители – 7.30 ч. – 16:00 часа;
 • Гл. счетоводител – 8:00 ч. – 12:00 часa;
 • Секретар – 8:00 ч. – 16:30 часa;
 • ЗАС – 8:00 ч. – 16:30 часа;
 • Помощно-обслужващ персонал – 7:00 ч. – 18:00 часа – по график;
 • Огняр – 8:00 ч. – 16:30 часа, през отоплителния – по график;
 • Готвач – 6:00 ч. – 14:30 часа;
 • Домакин в уч. стол – 6:00 ч. – 14:30 часа.

КЪМ  НАЧАЛОТО

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Ваканции и неучебни дни                                       за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите :

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                  – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII  клас (18 учебни седмици)

***

УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ВАКАНЦИИ И НЕУЧУчебна 2017/ЕБНИ ДНИ

Есенна ваканция – 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. включително)

Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. включително

Междусрочна ваканция – 03.02.2018 г.  – 06.02.2018 г.

Пролетна ваканция – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г.

*************

Други неучебни дни

25 май

21 май – държавните зрелостни изпити по БЕЛ  и национално външно оценяване в 7. клас
23 май – вторите ДЗИ и НВО в 7. клас по математика


 

Първи учебен срок:

15 септември 2017 г.  – 2 февруари 2018 г.

Втори учебен срок:

За учениците от 1. – 4. клас: 07.02.2018 г. – 01.06.2018 г.

За учениците от 5. – 7. клас:.02.2018 г. – 15.06.2018 г.