ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧ.2019/2020

Дейности, свързани с приема                       на ученици в I клас 

ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа

О Б Я В Я В А

прием за І клас за учебната 2019/2020 година – 1 паралелка целодневна форма на обучение  с 22 ученици

Подава се заявление по образец на училището.

Останалите документи се подават при записването.

Родителят/настойникът собственоръчно попълва заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

Критерии за подбор при приемане на ученици в първи клас на ОУ „Васил Левски” гр. Кнежа за учебната 2019/2020 година:
  1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
  1. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
  1. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
  1. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

5. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са  ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

  1. Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 на чл.43 от Наредба №10 за организация на дейностите се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

6.1. дете с трайни увреждания над 50 %;

6.2.  дете с един или двама починали родители;

6.3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

6.4. дете от семейство с повече от две деца;

6.5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

  1. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в трета група по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

  ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА                 2019/2020 ГОДИНА

15.04.2019 г.  – 31.05.2019 вкл. от 8.00 ч до 16.30 часа –Подаване на заявления  от родителите за прием на ученици в първи клас

03.06.2019 г., 16:30 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.

04.06.2019 г. –  06.06.2019 вкл. до 16:30 часа – Записване на учениците, приети на  първо класиране.

06.06.2019 г., 17.00 часа – Обявяване на незаетите места за второ класиране.

07.06.2019 г. – 10.06.2019 вкл. до 12.00 часа – Подаване на заявления за участие във второ класиране

10.06.2019 г., 17:00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.

11.06.2019 г. – 12.06.2019 г. вкл. до 16:30 часа – Записване на учениците, приети на  второ класиране.

12.06.2019 г., 17:00 часа – Обявяване на незаетите места за трето класиране.

13.06.2019г.  –  14.06.2019г вкл. до 12.00 часа – Подаване  на заявления за участие в трето класиране

14.06.2019г. – в 17.00 часа – Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.

18.06.2019г. – до 17.00 часа – Записване на учениците, приети на трето класиране

20.06.2019 г.  – Обявяване на свободните места след трето класиране.

 21.06.2019 г. – 13.09.2019 г. вкл. – Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС – виж ТУК