ПРИЕМ I КЛАС

Дейности, свързани с приема                       на ученици в I клас в                      ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа

За учебната 2018/2019 година училището предлага сформиране на 2 паралелки в I клас, целодневна организация на учебния ден.

I. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

  1. Близост на училището  до  настоящ  адрес  на родителите/настойниците  и/или  най-краткото  време  за  достигане  до училището.
  2. Дете с трайни увреждания над 50 %;
  3. Дете с двама починали родители;
  4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;

Критериите се прилагат само, ако броят на кандидатите е над максималния брой за паралелката. При равен брой точки с предимство е дете с подадено заявление с по-ранен входящ номер.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

  1. Заявление – декларация за прием /записване/ – /по образец на училището/;
  2. Удостоверение за завършена ПГ – оригинал.
  3. Удостоверение за раждане /оригинал за сверяване/.
  4. Лична амбулаторна карта на детето.
  5. Протокол от ЛКК, ТЕЛК за освобождаване от физическо възпитание и спорт и СОП.
  6. Други документи, удостоверяващи обстоятелства за семейно положение на детето.

III. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА В І КЛАС

Подаване на Заявление за прием в І клас и желание за целодневна организация на обучението през учебната 2018/2019 година – до 31.05.2018 г.

Обявяване на Списък на класираните за І клас ученици за учебната 2018/2019 г., съгласно критериите –  04.06.2018 г.

Записване на приетите в І клас ученици за учебната 2018/2019 г. – 04 – 08.06.18 г.

Обявяване на списъците на записаните в І клас ученици и свободните места – 11.06.2018 г. 

Записване на желаещите ученици за попълване на свободните места – 11 – 15.06.2018 г.

Обявяване на свободни места за І клас за учебната 2018/2019 г. – 18.06.2018 г.

Попълване на свободните в І клас места – до 14.09.2018 г.