НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

УЧЕБНИ    ПРОГРАМИ    ПО    КЛАСОВЕ

~~~~~~~~~~

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

~~~~~~~~~~

ЗАКОН ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ И МАЛОЛЕТНИ

***

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

***

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

~~~~~~~~~~

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

***

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

***

НАРЕДБА №11 ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11/

***

НАРЕДБА №13 ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО, ЗДРАВНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

***

НАРЕДБА №12 ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ  И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

***

НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

***

НАРЕДБА №4 ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН

***

НАРЕДБА №5 ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

***

НАРЕДБА №6 ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ и УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

***

НАРЕДБА №8 ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ/

***

НАРЕДБА №9 ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ/

***

НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ

***

НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

~~~~~~~~~~

Връщане в началото

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.