НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

УЧЕБНИ    ПРОГРАМИ    ПО    КЛАСОВЕ

~~~~~~~~~~

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) 
(обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

~~~~~~~~~~

Закон за достъп до обществена информация (акт. 18.02.2020 г.)

 

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

***

ЗАКОН ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ И МАЛОЛЕТНИ

***

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

~~~~~~~~~~

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

***

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

***

НАРЕДБА №11 ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ

–––

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11/

***

НАРЕДБА №13 ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО, ЗДРАВНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

***

НАРЕДБА №12 ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ  И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

***

НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

–––

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10

***

НАРЕДБА №4 ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН

–––

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4

***

НАРЕДБА №5 ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

–––

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №5

***

НАРЕДБА №8 ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

––––-

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ/

***

НАРЕДБА №9 ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ/

***

НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИИТЕ

~~~~~~~~~~

Връщане в началото

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.