ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Уважаеми родители и ученици,

тук ще публикуваме актуална информация за проектите,

по които работи ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа

*****

За периода април- октомври 2018 г. ще реализираме проект ,,Моята зелена стая за спорт“ на стойност 5000 лв., който спечелихме в рамките на Национална кампания ,,За чиста околна среда – 2018″ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема:,,Обичам природата и аз участвам.“

Повече за проекта: тук

*****

На 29.11.2017 г. бе подписан договор за внедряване на електронна образователна платформа „Училище 365″ в ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа.  Проектът е на стойност 1350 лв. и е спечелен по НП ,,ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование – Компонент 2 ,,Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформина стойност“, а правото на ползване на софтуерния продукт от училището е 5 години.

Повече за проекта: тук

*****

За периода  2016/2018 учебна година работим по  проект “Твоя час” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности″

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Повече за проекта:

Учебна 2016/2017 г.

Учебна 2017/2018 г.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.