ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Уважаеми родители и ученици,

тук ще публикуваме актуална информация за проектите,

по които работи ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа

*****

УЧЕБНА 2023 – 2024 Г.

Училището работи по НП Заедно в изкуствата и спорта“- модул 2. Спорт.

В училище за втора поредна година са организирани две групи: отбор по футбол – момчета и отбор по волейбол – момичета. 

Отборите се представиха отлично на общинския кръг на УСИ. Предстоят им мачове на областен кръг.

***********************************************************************

Работа по национална програма „Заедно за всяко дете”

Модул 2 – „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“

Отчитаме успешно провеждане на всички заложени дейности. Голям интерес и участие от страна на родителите при провеждане на дейност 1- информационна кампания за ролята на образованието при избор на професия на тема “ Коя е моята професия на бъдещето/ коя е професията на моето дете.“ Родителите се запознаха с уменията на 21 век, които се развиват през годините в нашето училище. Те познават част от професиите на бъдещето. Тези, от тях, които не бяха достатъчно информирани,  получиха отговор на всички свои въпроси. Родителите с ентусиазъм се включиха в кампанията “ Училището ни и развитие на умения за професии на бъдещето“ . След проведена анкета се установи, че училището развива умения на 21 век, които подготвят децата им за професии на бъдещето. В раздадените информационни брошури те откриха дейностите, които обхващат подготовката им за предстоящото професионално ориентиране. Партньорството между родители и училище, относно избор на професия продължава да се развива. По дейност 2 -тренинг на тема “ Как да разпознаем първите признаци на дискриминация, насилие и тормоз“ се оказа, че постигнахме само част от очакваните резултати, тъй като учениците от 5б клас идват от едно и също училище, но с две отделни сгради и за първи път от години се оказва, че адаптацията на една част от децата е трудна. Продължаваме работа с родителите и с част от учениците, като ще ги включваме в различни дейности и екипни работи докато постигнем очакваните резултати.  Дейност 3 “ Нашата коледна работилничка – творим добрини“ се оказа много привлекателна за ученици и родители. В изработването на коледните сувенири се включиха не само родителите, но и баби и дядовци, каки и батковци. При провеждане на дейност 4 “ Ден на отворените врати“ голям интерес проявиха родителите на учениците от първи и четвърти клас. Проведените занятия в различна образователна среда, заедно с родителите бяха емоционални и запомнящи се от всички присъстващи. С провеждането на всяка следваща дейност присъствието на родителите нарастваше.

**************************************************************************

Национална програма

„Иновации в действие“ 

За трета поредна година се включваме в програмата с цел сътрудничество за обмен на иновационни практики, като се реализират взаимни посещения на място в другото училище. Тази година нашите училища – партньори са иновативното училище – 13 ОУ„СВ. Св. Кирил и Методий“ гр. Перник и неиновативното ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, обл.  Пловдив. Предстоят взаимни посещения през м. април и май.

****************************************************************************

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

За поредна година училището ни работи по проект „BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Бяха обучени 38 първокласници за работа с MS Teams.

************************************************************Работа по STEM проект

Национален план за възстановяване и устойчивост  (НПВУ)

Компонент: „Училищна STEM среда“

В училището ни е изграден STEM център, но през тази година разработихме Концепция за изграждане на STEM среда, която е одобрена и предстои нейната реализация. Нашата STEM среда ще обхваща направления по Математика и Информатика, Роботика и кибер-физични системи. Предвидили сме като част от STEM средата да бъдат изградени пет високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Три от ВОСКС ще бъдат разположени в зоната на STEM направление „Математика и Информатика“ и STEM направление „Роботика и кибер-физични системи“, а две от ВОСКС ще бъдат разположени извън тази зона. Училището ще въвежда практическо STEM обучение в (начален етап), в направление „Роботика и киберфизични системи“ и „Математика и информатика“, чрез провеждане на интердисциплинарни учебни дейности с образователните решения на „LEGO Education“ и внедряване на методиката “Учене чрез игра”.

***********************************************************************

Проект „Успех за теб“

Указания по проекта – тук.

Приложения по проекта – тук.

Платформа на проекта

Декларация за информирано съгласие за участие в проекта – тук.

Бланка с лого на проекта – тук и тук.

Заявка за материали и консумативи по проекта – тук.

Бланка за график и теми – тук.

Списък на учениците – тук.

През настоящата година училището  ще работи по Дейност 3 и Дейност 4 от проекта с групи ученици от начален и прогимназиален етап.


ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа отново има поводи за радост!

Щастливи сме от факта, че и през тази учебна година кандидатствахме за участие в национални програми и проекти и отново спечелихме!

Работим като иновативно училище вече цяла година и след мониторинг от МОН и РУО Плевен получихме положителна оценка за работата си.

Кандидатствахме и бяхме одобрени за разширяване на иновацията ни през настоящата учебна година.
Това означава, че през учебната 2019/2020 г. наред с иновативното обучение по ИТ в V  и VI кл. и КМ – в III кл. и английски ез. ФУЧ в  I кл., ще започнем изучаване на ИТ ИУЧ още в I кл. за развиване на дигиталната грамотност на най-малките. По този начин ще въведем интерактивни методи на преподаване и за учениците от начален етап, което ще повиши ефективността на учебния процес и ще направи качеството на образование на децата Ви още по- високо.

Одобрени сме по НП „Иновации в действие“ за обмяна на опит и добри практики с Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил.


Предстои ни оборудване на стая за целодневна организация за начален етап със средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”


През настоящата година ще провеждаме уроци в различна образователна среда като част от реализирането на проект по Модул „Културните институции като образователна среда “, за който също получихме одобрение в началото на м. септември.


Ще получим финансиране по програма ИКТ за електронен дневник и интернет свързаност.


ОУ „В. Левски“ вече разполага с Wi-Fi свързаност на цялата си територия.


Съвместните усилия на ръководството на училището и учителския колектив, екипната работа и желанието за промяна са в името на Вашите деца, скъпи родители!

Реализирайки тези проекти, ще променим елементите на училищния живот-организация, съдържание, методи и средства, а това ще доведе до развиване, обогатяване и усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на учениците и ще увеличи качеството на получаваното от тях образование, а училището ще се превърне в привлекателно място за тях.

****

За периода април- октомври 2018 г. ще реализираме проект ,,Моята зелена стая за спорт“ на стойност 5000 лв., който спечелихме в рамките на Национална кампания ,,За чиста околна среда – 2018″ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема:,,Обичам природата и аз участвам.“

Повече за проекта: тук

*****

На 29.11.2017 г. бе подписан договор за внедряване на електронна образователна платформа „Училище 365″ в ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа.  Проектът е на стойност 1350 лв. и е спечелен по НП ,,ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование – Компонент 2 ,,Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформина стойност“, а правото на ползване на софтуерния продукт от училището е 5 години.

Повече за проекта: тук

*****

За периода  2016/2018 учебна година работим по  проект “Твоя час” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности″

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Повече за проекта:

Учебна 2016/2017 г.

Учебна 2017/2018 г.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.