ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Уважаеми родители и ученици,

тук ще публикуваме актуална информация за проектите,

по които работи ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа

*****

 ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа отново     има поводи за радост!

Щастливи сме от факта, че и през тази учебна година кандидатствахме за участие в национални програми и проекти и отново спечелихме!

Работим като иновативно училище вече цяла година и след мониторинг от МОН  и РУО Плевен получихме положителна оценка за работата си.

Кандидатствахме и бяхме одобрени за разширяване на иновацията ни през настоящата учебна година. Това означава, че през учебната 2019/2020 г. наред с иновативното обучение по ИТ в V  и VI кл. и КМ – в III кл. и английски ез. ФУЧ в  I кл., ще започнем изучаване на ИТ ИУЧ още в I кл. за развиване на дигиталната грамотност на най-малките. По този начин ще въведем интерактивни методи на преподаване и за учениците от начален етап, което ще повиши ефективността на учебния процес и ще направи качеството на образование на децата Ви още по- високо.


Одобрени сме по НП „Иновации в действие“ за обмяна на опит и добри практики с Пето ОУ „Христо Ботев“ гр. Кюстендил.


Предстои ни оборудване на стая за целодневна организация за начален етап със средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”


През настоящата година ще провеждаме уроци в различна образователна среда като част от реализирането на проект по Модул „Културните институции като образователна среда “, за който също получихме одобрение в началото на м. септември.


Ще получим финансиране по прокгама ИКТ за електронен дневник и интернет свързаност.


ОУ „В. Левски“ вече разполага с Wi-Fi свързаност на цялата си територия.


Съвместните усилия на ръководството на училището и учителския колектив, екипната работа и желанието за промяна са в името на Вашите деца, скъпи родители!

Реализирайки тези проекти, ще променим елементите на училищния живот-организация, съдържание, методи и средства, а това ще доведе до развиване, обогатяване и усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на учениците и ще увеличи качеството на получаваното от тях образование, а училището ще се превърне в привлекателно място за тях.

****

За периода април- октомври 2018 г. ще реализираме проект ,,Моята зелена стая за спорт“ на стойност 5000 лв., който спечелихме в рамките на Национална кампания ,,За чиста околна среда – 2018″ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема:,,Обичам природата и аз участвам.“

Повече за проекта: тук

*****

На 29.11.2017 г. бе подписан договор за внедряване на електронна образователна платформа „Училище 365″ в ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа.  Проектът е на стойност 1350 лв. и е спечелен по НП ,,ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование – Компонент 2 ,,Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформина стойност“, а правото на ползване на софтуерния продукт от училището е 5 години.

Повече за проекта: тук

*****

За периода  2016/2018 учебна година работим по  проект “Твоя час” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”– „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности″

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Повече за проекта:

Учебна 2016/2017 г.

Учебна 2017/2018 г.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.