ПЛАНОВЕ 2018/2019 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ


ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

/ ОТВОРИ ФАЙЛА/

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

EТИЧЕН  КОДЕКС

***

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА                                НА  ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ

***

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС

***

ЗАПОВЕД  ЗА  СФОРМИРАНЕ  И  ПЛАН  ЗА  РАБОТАТА  НА  ,,КООРДИНАЦИОНЕН  СЪВЕТ  ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА ТОРМОЗА“

***

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА  КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ

***

ПЛАН  НА  УЧИЛИЩНА   КОМИСИЯ   ЗА   БЕЗОПАСНИ   И   ХИГИЕННИ  УСЛОВИЯ НА  ТРУД

***

ПЛАН НА УК ПО БДП

***

 ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,  ЕКОЛОГИЧНО  И  ИНТЕРКУЛТУРНО  ОБРАЗОВАНИЕ

***

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

 

ПРОГРАМИ

 

ГОДИШНА  УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА  ЦДО

***

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

***

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

***

Програма  за подкрепа  на  личностното   развитие  на ученика


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2018-2019 Г.


Връщане в началото на страницата

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.