Дейности по интереси на учениците

С Постановление №289 от 12.12.2018 г. на МС е изменена Наредба за приобщаващото образование. С промените в тази наредба, както и в Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси в училищата, чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет.

Заниманията по интереси ще се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището. Ще функционира информационна система / електронна платформа /, в която ще се регистрират предложенията за занимания по интереси от физически и юридически лица, както и от училищата, съобразно желанията на учениците.

Поради това учениците ще трябва да попълнят анкетни карти, за да се идентифицират техните интереси и желания.

Оттук можете да отворите и свалите анкетната карта, която учениците трябва да попълнят, за да напишат своите желания.